Photo on Foter.com

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G – Rozwój infrastruktury w energię odnawialną i oszczędzanie energii

     

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

03.04.2018 r.

Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

 • Termin: od 17.04.2018 r. do dnia 10.05.2018 r.
 • Godzina składania: od 8:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice

II. Forma wsparcia:

 • Grantobiorca może   uzyskać  wsparcie   finansowe   w   wysokości  do 100%   kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 80% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym, że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).
 • Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostki podległe są wyłączone z możliwości aplikacji o środki
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego nowego lub zmodernizowanego obiektu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i oszczędzania energii wynosi 33 333. zł
 • Granty wybrane do finansowania i na które zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 31 grudnia 2019 r.
 • W przypadku gdy grant zostanie wybrany do realizacji w ramach projektu grantowego zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy LGD, a Zarządem Województwa z tym, że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.

III. Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.1.2 – Rozwój infrastruktury w energię odnawialną i oszczędzanie energii (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 i 1588).

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego

 • Cel ogólny – Poprawa warunków życia mieszkańców, ładu przestrzennego oraz atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru.
 • Cel szczegółowy – Rozwój i poprawa jakości infrastruktury na obszarze działania LGD
 • Wskaźnik produktu – Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii i oszczędzania energii – 3 obiekty

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 i 1588, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz podmioty podległe JST są wyłączone z możliwości aplikowania
 • Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego nowego lub zmodernizowanego obiektu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i oszczędzania energii wynosi 33 333 zł

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej i elektronicznej  (rekomendowane 2 wnioski w formie papierowej i 2 w wersji elektronicznej), do siedziby Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wszystkie wnioski tworzone są w pomocą generatora wniosków dostępnego ze strony – Generator wniosków grantowych LGD – “Gniazdo”.

V. Kryteria wyboru projektów, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania.

Dostępne są na stronie internetowej www.lgdgniazdo.pl

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 100 tys. zł

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”www.lgdgniazdo.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (46) 831-62-40, email: lgd@lgdgniazdo.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.lgdgniazdo.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu LGD – “Gniazdo” – [Generator wniosków grantowych LGD – “Gniazdo”]
  2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – [Pobierz]
  3.  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – granty (karta oceny operacji wg. lokalnych kryteriów).   – [Pobierz]
  4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018/G – Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia –[Pobierz]
  5. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2018/G – Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji – [Pobierz]
  6. Wzór umowy o powierzenie grantu – Procedury grantowe LGD Gniazdo 
  7. Wzór wniosku o płatność  – Procedury grantowe LGD Gniazdo 
  8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych –  [Pobierz]

sprawdź również

Walne Zebranie już za nami!

29.05.2023  w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD – „Gniazdo”. …