Photo on Foter.com

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019 – Rozwój aktywnych form rekreacji

Załącznik nr B. 1. do „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR”

   

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

18.02.2018 r.

Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

 • Termin: od 04.03.2019 r. do dnia 25.03.2019 r.
 • składania: od 9:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice

II. Forma wsparcia.

 • Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 100%, jednak nie więcej niż 52 251 zł
 • W przypadku jednostki sektora finansów publicznych refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 63,63 % jednak nie więcej niż 33 247 zł.

III. Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie  2.2.2. Rozwój aktywnych form rekreacji  (§2 ust. 1 pkt 8  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z 2017 poz. 772 i 1588).

Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

 • Cel ogólny -Poprawa warunków życia mieszkańców , ładu przestrzennego oraz atrakcyjności

turystyczno-rekreacyjnej obszaru

 • Cel szczegółowy – Podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD.
 • Wskaźnik produktu – Liczba spotkań, imprez turystyczno-rekreacyjnych – 2 operacje.

IV. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U. z 2017 poz. 772 i 1588), a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% maksymalnej ilości punktów wynikających z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej (rekomendowane 2 wnioski w formie papierowej i 2 w wersji elektronicznej), do siedziby Stowarzyszenia wskazany w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

V. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej lgdgniazdo.pl

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 104 502,00 zł

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego –www.lodzkie.pl, ARiMR –www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” lgdgniazdo.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (46) 831-62-40, email: lgd@lgdgniazdo.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie  lgdgniazdo.pl

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja – pkt. I. 1,2.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwóju aktywnych form rekreacji – [Przejdz na stronę ARiMR]
 2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – Planowane wskaźniki aktywne formy rekreacji
 3.  Lokalne Kryteria Wyboru – część 3 wraz z załącznikiem 3 (karta oceny operacji wg. lokalnych kryteriów).   – [Pobierz]
 4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019 – Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia –Załącznik nr. 1 do naboru 1_2019
 5. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019 – Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji – Załącznik nr. 2 do naboru 1_2019
 6. Wzór umowy o przyznanie pomocy –  pkt.I. 6 – [Przejdz na stronę ARiMR]
 7. Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja – pkt. I. 7-8 – [Przejdz na stronę ARiMR]
 8. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 RODO_klauzule_19.2 MMM

sprawdź również

 “Gość Dnia” w Radiu RSC

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu RSC z Prezesem Lokalnej Grupy Działania – “Gniazdo” Markiem …