ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-„GNIAZDO” 29.05.2023

 

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-„GNIAZDO”

Zarząd Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo” zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD-„Gniazdo” , które odbędzie się w dniu 29.05.2023 r. o godz.16.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zebranie Członków LGD-„Gniazdo” w drugim terminie tj. 29.05.2023  r. o godz.16.30 w budynku

Starostwa Powiatowego w Skierniewicach Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 8. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2022 r.
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu w 2022 r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2022 r.- podjęcie uchwały
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2022 r.- podjęcie uchwały.
 13. Przedstawienie propozycji zmian statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi dotyczącymi Lokalnych Grup Działania
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo”
 15. Przedstawienie propozycji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” na lata 2023-2027
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” na lata 2023-2027
 17. Przedstawienie podlisty wyborczej kandydatów w wyborach uzupełniających na członków Zarządu zgodnie z wytycznymi oraz  zapisami § 26 statutu  Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo”
 18. Wybory uzupełniające członków Zarządu  Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo” .
 19. Przerwa.
 20. Ogłoszenie wyników wyborów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego do Zarządu Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo”
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie Zebrania.

Przypominamy Członkom, że zgodnie z zapisami w Statucie LGD – „Gniazdo” członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany brać udział w Walnym Zebraniu Członków oraz opłacać składki członkowskie.

Propozycje zmian porządku obrad   prosimy o przesłanie na adres lgd@lgdgniazdo.pl lub dostarczyć do biura LGD do dnia 26.05.2023 r.

Kandydaci na Członków Zarządu wraz z potwierdzeniem woli uczestnictwa w pracach Zarządu LGD zgodnie z zapisami statutu  zobowiązani są złożyć oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. Oświadczenia dostępne są w biurze LGD-„Gniazdo”

Z uwagi na ważność zagadnień przewidzianych w porządku obrad, prosimy o niezawodne przybycie. W przypadku pytań podajemy kontakt telefoniczny do biura LGD 501 575 180 lub e-mail lgd@lgdgniazdo.pl

Materiały dotyczące porządku obrad będą dostępne na stronie internetowej: www.lgdgniazdo.pl w zakładce Dokumenty-Dokumenty LGD  oraz w biurze LGD „Gniazdo” w Skierniewicach  Plac Św. Floriana 1.Sprawozdanie finansowe dostępne będzie na stronie internetowej www.lgdgniazdo.pl po zatwierdzeniu przez Zarząd i sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną najpóźniej do 22.05.2023 r.

W załączeniu projekty uchwał.

Projekt uchwały spr. mer. za rok 2022

Projekt uchwały spr. fin. za rok 2022

Uchwała w sprawie zmiany statutu

Projekt uchwały przyjęcie LSR

Projekt uchwały uzupełnienie Zarzad

Informacja do sprawozdania finansowego 2022

Porządek Walnego

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Sprawozdanie finansowe 2022

sprawdź również

XIII Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej

19 listopada 2023 odbył się XIII regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznej – Godzianów 2023 Jak co …