Photo on Foter.com Photo on Foter.com

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018 – Rozwój działalności gospodarczej

       

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

08.10.2018 r.

Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

 • Termin: od 23 października 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r.
 • Godzina składania: od 9:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice

II. Forma wsparcia.

 • Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70%, jednak nie więcej niż 168 892,33 zł.

III. Zakres tematyczny:

Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV. Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:

 • Cel ogólny – Rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD
 • Cel szczegółowy – Przeciwdziałanie bezrobociu oraz dywersyfikacja źródeł dochodu
 • Wskaźnik produktu – Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa- 3 operacje

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% maksymalnej ilości punktów wynikających z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej (rekomendowane 2 wnioski w formie papierowej i 2 w wersji elektronicznej), do siedziby Stowarzyszenia wskazany w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

VI. Kryteria wyboru projektów.

Dostępne są na stronie internetowej www.lgdgniazdo.pl

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. Operacja musi być zgodna z celem ogólnym i szczegółowym oraz realizować zaplanowane wskaźniki w zakresie danego naboru zgodnie z zapisami art. 21. ust 2 ustawy RLKS.

VII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VIII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi – 506 677,00 zł

 1. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” www.lgdgniazdo.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (46) 831-62-40, email: lgd@lgdgniazdo.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie  www.lgdgniazdo.pl

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja – pkt. I.1,2.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – [Przejdz na stronę ARiMR]
 2.  Wzór biznesplanu – pkt. I.3 – [Przejdz na stronę ARiMR]
 3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – [POBIERZ]
 4.  Lokalne Kryteria Wyboru – część 2 wraz z załącznikiem 2 (karta oceny operacji wg. lokalnych kryteriów). Rozwijania działalności gospodarczej – [POBIERZ]
 5. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2018 – Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia – [POBIERZ]
 6. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2018 – Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji – [POBIERZ]
 7. Wzór umowy o przyznanie pomocy –  pkt.I.6 – [Przejdz na stronę ARiMR]
 8. Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja – pkt. I.8-9 – [Przejdz na stronę ARiMR]
 9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych – [POBIERZ]
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmniejszenie kwoty wsparcia –  [POBIERZ]

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne