OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2021 – Rozwój obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne

   

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
01.02.2021 r.
Data publikacji
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2021
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
I. Termin i miejsce składania wniosków:
 • Termin: od 19 lutego 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r.
 • Godzina składania: 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice
II. Forma wsparcia:
 • Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 100%, jednak nie więcej niż 11 962,60  EURO co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 47 850,40 PLN
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz podmioty podległe JST są wyłączone z możliwości aplikowania.
III. Zakres tematyczny:
Przedsięwzięcie 2.1.4. Rozwój obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne  (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 i 2023, z 2020 poz. 1555);
Planowane cele i wskaźniki do osiągnięcia w ramach konkursu:
 • Cel ogólny – Poprawa warunków życia mieszkańców, ładu przestrzennego oraz atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru
 • Cel szczegółowy – Rozwój i poprawa jakości infrastruktury na obszarze działania LGD
 • Wskaźnik produktu – Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne – 5 obiektów.
IV. Warunki udzielenia wsparcia:
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 i 2023, z 2020 poz. 1555); a ponadto:
 • spełnić warunki oceny wstępnej, ( zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),
 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,
 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście projektów wybranych.
W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej (rekomendowane 2 wnioski w formie papierowej i 2 w wersji elektronicznej), do siedziby Stowarzyszenia wskazanej w pkt I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
V. Kryteria wyboru projektów.
Dostępne są na stronie internetowej www.lgdgniazdo.pl
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. Operacja musi być zgodna z celem ogólnym i szczegółowym oraz realizować zaplanowane wskaźniki w zakresie danego naboru zgodnie z zapisami art. 21. ust 2 ustawy RLKS.
VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
 2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 59 813,01 EURO – co przy kursie indykatywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie: 239 252,04 PLN.
VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.
Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” www.lgdgniazdo.pl
Do wniosku należy załączyć również oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie składa odrębnie każda z osób, która podpisuje wniosek o przyznanie pomocy. Wzór klauzuli RODO dostępny na stronie internetowej www.lgdgniazdo.pl
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (46) 831-62-40, email: lgd@lgdgniazdo.pl
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie  www.lgdgniazdo.pl
Załączniki:
 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja – pkt. I. 1.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Rozwoju obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne – [Przejdz na stronę ARiMR]
 2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – Wskaźniki-rozwój obiektów turystyczno-rekreacyjnych
 3.  Lokalne Kryteria Wyboru  – Załącznik 11 Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
 4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2021 – Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia – Załącznik nr. 1 do naboru 3_2021
 5. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2021 – Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji – Załącznik nr. 2 do naboru 3_2021
 6. Wzór umowy o przyznanie pomocy –  pkt.I. 5. – [Przejdz na stronę ARiMR]
 7. Wzór wniosku o płatność oraz instrukcja – pkt. I.7. – [Przejdz na stronę ARiMR]
 8. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 – RODO_klauzule_19.2 MMM

sprawdź również

Wybory za nami!

W ubiegły piątek w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD- …