ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-„GNIAZDO”

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-„GNIAZDO”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo” zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD-„Gniazdo” , które odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. o godz.16.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zebranie Członków LGD-„Gniazdo” w drugim terminie tj. 21.06.2022  r. o godz.16.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 8. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021 r.
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu w 2021 r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2021 r.- podjęcie uchwały
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2021 r.- podjęcie uchwały.
 13. Przedstawienie sprawozdania z prac Rady Decyzyjnej w okresie kadencji 2019-2021 r.
 14. Przedstawienie podlisty wyborczej kandydatów na członków Rady Decyzyjnej zgodnie z wytycznymi oraz zapisami statutu LGD-„Gniazdo”
 15. Wybory członków Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia na lata 2022 – 2024
 16. Przerwa
 17. Ogłoszenie wyników wyborów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia na lata 2022 – 2024
 19. Ukonstytuowanie się Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Zebrania.

Materiały dotyczące porządku obrad są dostępne na stronie internetowej: www.lgdgniazdo.pl w zakładce Dokumenty-Dokumenty LGD  oraz w biurze LGD „Gniazdo” w Skierniewicach  Plac Św. Floriana 1.Sprawozdanie finansowe dostępne będzie na stronie internetowej www.lgdgniazdo.pl po zatwierdzeniu przez Zarząd i sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną najpóźniej do 17.06.2022 r.

Przypominamy Członkom, że zgodnie z zapisami w Statucie LGD – „Gniazdo” członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany brać udział w Walnym Zebraniu Członków oraz opłacać składki członkowskie.

Propozycje zmian porządku obrad   prosimy o przesłanie na adres lgd@lgdgniazdo.pl lub dostarczyć do biura LGD do dnia 17.06.2022 r.

Kandydaci na Członków Rady Decyzyjnej wraz z potwierdzeniem woli uczestnictwa Radzie Decyzyjnej LGD zgodnie z zapisami statutu  zobowiązani są złożyć oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. Oświadczenia dostępne są w biurze LGD-„Gniazdo”

Z uwagi na ważność zagadnień przewidzianych w porządku obrad, prosimy o niezawodne przybycie. W przypadku pytań podajemy kontakt telefoniczny do biura LGD 501 575 180 lub e-mail lgd@lgdgniazdo.pl

W załączeniu materiały na Walne Zebranie Członków:

Materiały na Walne Zebranie Członków 21.06.2022

Sprawozdanie finansowe 2021

Porządek Walnego 21.06.2022

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …