ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-„GNIAZDO” 29.05.2023

 

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA-„GNIAZDO”

Zarząd Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo” zaprasza na Walne Zebranie Członków LGD-„Gniazdo” , które odbędzie się w dniu 29.05.2023 r. o godz.16.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zebranie Członków LGD-„Gniazdo” w drugim terminie tj. 29.05.2023  r. o godz.16.30 w budynku

Starostwa Powiatowego w Skierniewicach Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 8. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2022 r.
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu w 2022 r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2022 r.- podjęcie uchwały
 12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2022 r.- podjęcie uchwały.
 13. Przedstawienie propozycji zmian statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi dotyczącymi Lokalnych Grup Działania
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo”
 15. Przedstawienie propozycji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” na lata 2023-2027
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania-„Gniazdo” na lata 2023-2027
 17. Przedstawienie podlisty wyborczej kandydatów w wyborach uzupełniających na członków Zarządu zgodnie z wytycznymi oraz  zapisami § 26 statutu  Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo”
 18. Wybory uzupełniające członków Zarządu  Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo” .
 19. Przerwa.
 20. Ogłoszenie wyników wyborów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego do Zarządu Stowarzyszenia LGD-„Gniazdo”
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie Zebrania.

Przypominamy Członkom, że zgodnie z zapisami w Statucie LGD – „Gniazdo” członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany brać udział w Walnym Zebraniu Członków oraz opłacać składki członkowskie.

Propozycje zmian porządku obrad   prosimy o przesłanie na adres lgd@lgdgniazdo.pl lub dostarczyć do biura LGD do dnia 26.05.2023 r.

Kandydaci na Członków Zarządu wraz z potwierdzeniem woli uczestnictwa w pracach Zarządu LGD zgodnie z zapisami statutu  zobowiązani są złożyć oświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyśle ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. Oświadczenia dostępne są w biurze LGD-„Gniazdo”

Z uwagi na ważność zagadnień przewidzianych w porządku obrad, prosimy o niezawodne przybycie. W przypadku pytań podajemy kontakt telefoniczny do biura LGD 501 575 180 lub e-mail lgd@lgdgniazdo.pl

Materiały dotyczące porządku obrad będą dostępne na stronie internetowej: www.lgdgniazdo.pl w zakładce Dokumenty-Dokumenty LGD  oraz w biurze LGD „Gniazdo” w Skierniewicach  Plac Św. Floriana 1.Sprawozdanie finansowe dostępne będzie na stronie internetowej www.lgdgniazdo.pl po zatwierdzeniu przez Zarząd i sprawdzeniu przez Komisję Rewizyjną najpóźniej do 22.05.2023 r.

W załączeniu projekty uchwał.

Projekt uchwały spr. mer. za rok 2022

Projekt uchwały spr. fin. za rok 2022

Uchwała w sprawie zmiany statutu

Projekt uchwały przyjęcie LSR

Projekt uchwały uzupełnienie Zarzad

Informacja do sprawozdania finansowego 2022

Porządek Walnego

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Sprawozdanie finansowe 2022

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne