Rada Decyzyjna

Rada Decyzyjna jest organem, który każda lokalna grupa działania jest obowiązana posiadać na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW. Do wyłącznej właściwości Rady Decyzyjnej należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lgd lokalnej strategii rozwoju .

Co najmniej połowę członków Rady stanowić muszą podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit.b i c wymienionego rozporządzenia – partnerzy społeczni i gospodarczy.

Skład Rady Decyzyjnej LGD – „Gniazdo”:

Imię i Nazwisko Gmina Sektor
1. Lech Kowara Głuchów Mieszkaniec
2. Margerita Kahan Nowy Kawęczyn Gospodarczy
3. Beata Wiklińska-Grabowska Skierniewice Mieszkaniec
4. Keller Krzysztof Obszar LGD Społeczny
5. Machaj Małgorzata Maków Publiczny
6. Malka Anna Lipce Reymontowskie Społeczny
7. Matulski Mirosław Słupia Publiczny
8. Meszka Marta Godzianów Społeczny
9. Supera Małgorzata Łyszkowice Mieszkaniec
10. Paprocki Jacek Bolimów Mieszkaniec
11. Skarzyńska Lucja Skierniewice Mieszkaniec