Dokumenty LGD – „Gniazdo”

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 LGD – „Gniazdo”:

Lokalna Strategia Rozwoju LGD – „Gniazdo”

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanuch przez podmioty inne niż LGD

Procedury grantowe LGD Gniazdo

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Lokalne kryteria wyboru operacji – granty (pdf.)

Plan komunikacji z społecznościa lokalną

Plan komunikacji na 2019

Plan komunikacji na 2020

Plan komunikacji na 2021

Plan komunikacji na 2022

Plan komunikacji na 2023

Plan szkoleń LGD – Gniazdo

Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD – „Gniazdo”

B. 15. Formularz protestu

B. 15. Formularz protestu (word)

B. 17. Formularz odwołania od decyzji Rady – granty

Umowa o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Deklaracje członkowskie:

Deklaracja osoba fizyczna

Deklaracja podmiot gospodarczy

Deklaracja sektor publiczny

Deklaracja sektor społeczny

Lista Członków LGD – Gniazdo

Rodo i przetwarzanie danych osobowych:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danycj osobowych przez Lokalną Grupę Działania – „Gniazdo”

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO_klauzule_19.2

RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2

RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

Ochrona danych RODO – klauzule

Statut:

 Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”

Zestawienie rzeczowo-finansowe:

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe

Ewaluacja Ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020:

Prezentacja ewaluacji ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – “Gniazdo”

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – “Gniazdo”

Regulaminy:

Regulamin Zarządu

Regulamin Walnego Zebrania Członków

Regulamin Organizacyjny biura LGD – „Gniazdo”

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Rady Decyzyjnej

Deklaracja bezstronności i poufności

Uchwala nr 30/2016 w sprawie wysokosci opłat za udostepnienie informacji publicznej

Inne ważne dokumenty:

ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A R O L N I C T W A  I R O ZW O J U  W S I  z dnia 2 września 2020r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej wramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji wramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

R O Z P O R Z Ą D Z E N I EM I N I S T R A R O L N I C T WA IR O ZW O J U W S I1)z dnia 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Walne

Protokół z Walnego Zebrania Członków 28 kwietnia 2016

Walne Zebranie 07.09.2016 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 07.09.2016 r.

Walne Zebranie 16.01.2017 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 16.01.2107

Walne 16.01.2017

Walne Zebranie 16.05.2017 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  16.05.2017 r.

Sprawozdania 2017-05-09

Walne Zebranie 14.06.2018 r.

Materiały na Walne zebranie członków 14.06.2018

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD – Gniazdo

Walne Zebranie 03.09.2020 r.

Materiały na Walne zebranie Członków Stowarzyszenia LGD – Gniazdo

Materiały na Walne Zebranie 17.09.2021

Porządek Walnego 17.09.2021

1.projekt uchwały spr. mer. za rok 2020

2.projekt uchwały spr. fin. za rok 2020

3.projekt uchwały absolutorium kadencja 18-20

4.projekt uchwały Zarząd kadencja 2021-2023

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacja sprawozdanie 2020

Bilans 2020

Rachunek zysków i strat 2021

Sprawozdanie merytoryczne-2020

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD – Gniazdo 17.09.2021

Walne Zebranie 21.06.2022 r.

Materiały na Walne Zebranie Członków 21.06.2022

Sprawozdanie finansowe 2021

Protokół z walnego Zebrania członków LGD – Gniazdo 21.06.2022

Materiały na Walne Zebranie Członków 21.06.2022

Walne Zebranie 29.05.2023 r.

Walne zebranie członków 29.05.2023

Walne Zebranie 30.08.2023 r.

Walne Zebranie 30.08.2023 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków

Posiedzenie Rady decyzyjnej

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 17.07.2017

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 2017-09-28

Protokół Rada Decyzyjna LGD – Gniazdo 20.04.2018

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 22.06.2018

PROTOKÓŁ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ_26.07.18

Protokół z posiedzenia Rady decyzyjnej LGD – Gniazdo 14.12.2018

Rada Decyzyjna 15.04.2019

Protokół z posiedzenia Rady decyzyjnej LGD – Gniazdo 06.12.2019

Protokół z XIV Rady Decyzyjnej LGD – Gniazdo 20.04.2021

Protokół z Rady Decyzyjnej LGD – Gniazdo 14.05.2021

Protokół z Rady Decyzyjnej LGD – Gniazdo 01.04.2022

Protokół z Rady Decyzyjnej LGD -Gniazdo 28.02.2022

Protokół z Rady Decyzyjnej LGD -Gniazdo 20.05.2022

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 14.06.2024

Bilans 2023 2

Projekty uchwał na Walne Zebranie 14.06.2024

Zał.1 inf sprawozdanie finansowe 2023

Sprawozdanie merytoryczne 2023

 Rachunek Zysków i Strat

Sprawozdanie Finansowe 2023 -LGD- GNIAZDO

Uchwała zmieniająca regulamin Rady