Rada Decyzyjna

Rada Decyzyjna jest organem, który każda lokalna grupa działania jest obowiązana posiadać na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW. Do wyłącznej właściwości Rady Decyzyjnej należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lgd lokalnej strategii rozwoju .

Co najmniej połowę członków Rady stanowić muszą podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit.b i c wymienionego rozporządzenia – partnerzy społeczni i gospodarczy.

Skład Rady Decyzyjnej LGD – „Gniazdo”:

Imię i Nazwisko Gmina Sektor
1. Jan Słodki Głuchów Publiczny
2. Margerita Kahan Nowy Kawęczyn Gospodarczy
3. Beata Wiklińska-Grabowska Skierniewice Gospodarczy
4. Keller Krzysztof Obszar LGD Społeczny
5. Agnieszka Placek Maków Publiczny
6. Malka Anna Lipce Reymontowskie Społeczny
7. Matulski Mirosław Słupia Publiczny
8. Meszka Marta Godzianów Społeczny
9. Supera Małgorzata Łyszkowice Publiczny
10. Paprocki Jacek Bolimów Gospodarczy