Wybrane akty prawne UE oraz krajowe

Wybrane akty prawne UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dniqa 17 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Wyabrane krajowe akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej