O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celu niezarobkowym, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD). LGD-„Gniazdo” posiada od listopada 2008 r. status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.205, str.1) oraz statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Celami Stowarzyszenia są:

  1. realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia,
  2. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
  3. aktywizowanie ludności wiejskiej,
  4. działania mające na celu rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych,
  5. wspieranie rozwoju edukacji,
  6. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych,
  7. rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli,
  8. działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
  9. działania służące upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.

 

Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”
Siedziba: 96-100 Skierniewice Plac Św. Floriana 1
KRS: 0000262627, data wpisu: 25.08.2006 r.
REGON: 100238425
NIP: 836-178-74-16
Konto bankowe: 43 9297 0005 0164 0626 2000 0001

 

Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych możliwościami pozyskiwania środków unijnych do tworzenia lub nadania osobowości prawnej istniejącym partnerstwom. Osobowość prawna jest niezbędna do korzystania z w/w środków finansowych. Niektóre programy dopuszczają brak osobowości prawnej ale zdecydowanie zachęcamy do tworzenia partnerstw na terenie objętym działaniem „Gniazda”.
W partnerstwie (stowarzyszeniu) mogą uczestniczyć Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, LZS oraz inne stowarzyszenia i aktywna społeczność lokalna. Po uzyskaniu osobowości prawnej wspólnie z LGD-„GNIAZDO” nowe stowarzyszenia mogą aplikować o środki z programów unijnych w ramach ogłaszanych konkursów.

Zapraszamy do współpracy…