Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Agencja Rastrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie opublikowała na stronie internetowej formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy wraz z dokumentami pomocniczymi w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W opublikowanych dokumentach brakuje jeszcze następujących dokumentów: „Instrukcje pomocnicze do biznesplanu” oraz „Wyliczenie momentu bazowego”.

Ponadto trwają obecnie prace nad rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. W związku z powyższym przed ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy LGD musi dostosować wewnętrzne procedury związane z wyborem i oceną projektów do zmienionego rozporządzenia.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra…

sprawdź również

Życzenia Wielkanocne

Dodaj komentarz