OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G – Promocja walorów turystycznych regionu

     

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

16.09.2018 r.

Data publikacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

I. Termin i miejsce składania wniosków:

 • Termin: od 01.10.2019 r. do dnia 30.10.2019 r.

 • Godzina składania: od 9:00 do 15:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice

II. Forma wsparcia:

 • Grantobiorca może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. Prefinansowanie w wysokości do 80% zostanie wypłacona na konto beneficjenta po podpisaniu umowy z zastrzeżeniem, że ewentualne zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy LGD z ZW, z tym, że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie (kwota może być zmniejszona).

 • Wysokość grantu nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla jednostek sektora finansów publicznych kwota nie może przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na granty.

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego wydanego materiału promocyjnego (np. przewodnika, albumu, broszury, informatora) wynosi 16 666,00 zł

 • Granty wybrane do finansowania i na które zostanie podpisana umowa o powierzenie grantu należy zrealizować do 30 września 2020 r.

 • W przypadku gdy grant zostanie wybrany do realizacji w ramach projektu grantowego zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznanie pomocy pomiędzy LGD, a Zarządem Województwa z tym, że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie.

III. Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 2.2.1 – Promocja walorów turystycznych regionu (§2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 i 1588).

IV. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego

 • Cel ogólny – Poprawa warunków życia mieszkańców, ładu przestrzennego oraz atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru.

 • Cel szczegółowy – Podniesienie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD

 • Wskaźnik produktu – Liczba wydanych rodzajów materiałów promocyjnych lub informacyjnych (np. przewodniki, albumy, broszury, informatory)- 6 materiałów promocyjnych

V. Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772 i 1588, a ponadto:

 • spełnić warunki oceny zgodności z LSR,

 • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego wydanego materiału promocyjnego (np. przewodnika, albumu, broszury, informatora) wynosi 16 666,00 zł

Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej i elektronicznej (rekomendowane 2 wnioski w formie papierowej i 2 w wersji elektronicznej), do siedziby Stowarzyszenia wskazanej w pkt I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wszystkie wnioski tworzone są za pomocą generatora wniosków dostępnego ze strony lgdgniazdo.pl

VI. Kryteria wyboru projektów, wzór umowy o powierzenie grantu oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania.

Dostępne są na stronie internetowej www.lgdgniazdo.pl

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 40% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.

 2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VIII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 100 tys. zł

IX. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia.

Dostępne są na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”www.lgdgniazdo.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Gniazdo”, Plac Św. Floriana 1, 96-100 Skierniewice, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (46) 831-62-40, email: lgd@lgdgniazdo.pl

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.lgdgniazdo.pl

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu LGD – „Gniazdo” – Generator wniosków grantowych LGD – „Gniazdo”
  2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – Planowane wskaźniki Promocja walorów turystycznych regionu
  3.  Lokalne Kryteria Wyboru Operacji – granty (karta oceny operacji wg. lokalnych kryteriów).   – [Pobierz]
  4. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019/G – Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia –Załącznik nr. 1 do naboru 1…2019..G
  5. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019/G – Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji – Załącznik nr. 2 do naboru 1..2019..G
  6. Wzór umowy o powierzenie grantu – Procedury grantowe LGD Gniazdo 
  7. Wzór wniosku o płatność  – Procedury grantowe LGD Gniazdo 
  8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych – RODO_klauzule_19.2 MMM
  9. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (.xlsx) – Potwierdzenie_niekomeryjnego_charakteru_operacji
  10. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika „Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji” (pdf) – otwórz

sprawdź również

Uroczysta Sesja w Gminie Słupia

25 marca przedstawiciele Lgd Gniazdo, Prezes zarządu Pan Marek Skiba i Kierownik biura Pan Marek …